Nelson Mandela 1918-2013

Dec. 5, 2013 / By

Photo courtesy of Voto Latino

Photo courtesy of Voto Latino

Tags: ,